The Expat Coach

Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden voor alle trainingen en opleidingen van The Expat Coach.
1. Overeenkomst
Door je in te schrijven voor een training van The Expat Coach ga je met ons een overeenkomst aan voor de duur van de training zoals vermeld in de trainingsinformatie en verklaar je akkoord te zijn met de voorwaarden zoals hier vermeld. Mochten er voor de gekozen training nog specifieke voorwaarden gelden dan zijn deze vermeld in de trainingsinformatie.
De overeenkomst komt tot stand zodra jouw aanmelding voor de training The Expat Coach heeft bereikt en The Expat Coach de ontvangst heeft bevestigd. Als je via internet hebt ingeschreven, ontvang je direct een e-mail van The Expat Coach waarin de overeenkomst wordt bevestigd. Bij inschrijving per post vindt bevestiging per e-mail plaatst.
De overeenkomst met The Expat Coach mag binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbonden worden (herroepingsrecht/bedenktijd).
Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per e-mail een duidelijke verklaring te sturen dat je de overeenkomst wilt ontbinden. The Expat Coach betaalt dan het trainingsgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 kalenderdagen na ontbinding van de overeenkomst.
1.A Overeenkomst The Robust Relocation System
The Expat Coach wil de volgende gegevens en/of documenten uiterlijk een week voor de start van de training in bezit hebben.
Als een van bovenstaande gegevens en/of documenten niet (tijdig) is ontvangen, is er geen deelname mogelijk aan de training. The Expat Coach behoudt zich het recht voor om aanvullende gegevens, die wettelijk worden bepaald, op te vragen bij de deelnemer.
2. Betalingsvoorwaarden

Het trainingsgeld staat in de bijlage bij de trainingsinformatie en op internet.
Het trainingsgeld moet voorafgaand aan de training betaald worden. Hierover ontvangt u een
factuur waarmee je de verschuldigde bedrag mag voldoen.

Wanneer je niet volgens afspraak betaalt, kan The Expat Coach je de toegang tot de training ontzeggen. Dit betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen jou en The Expat Coach is beëindigd. Als The Expat Coach overgaat tot de incassoprocedure, zijn de daarmee gepaard gaande kosten voor jouw rekening of voor die van de werkgever.
3. Studiebelasting
Aanbevolen studietempo en studiebelasting:
Dit is het gemiddelde studietempo waarop de in de trainingsinformatie vermelde studieduur is gebaseerd.
De studiebelasting komt overeen met het aantal vermelde uren in de trainingsinformatie.
4. Informatie  
Is aan de training van jouw keuze een toets verbonden, dan ontvang je bij de inschrijving al informatie daarover. Om aan de toets te mogen deelnemen, moet je je tijdig aanmelden, voldoen aan de eventuele toelatingseisen en tijdig het verschuldigde inschrijfgeld betalen. Als je de vereiste toets niet in een keer behaalt, heb je recht op een herkansing binnen vier weken waar geen kosten aan verbonden zijn.
5. Voortijdige beëindiging  
Wil je de training voortijdig beëindigen, dan moet je The Expat Coach daarvan schriftelijk in kennis stellen. Je richt je e-mail aan info@theexpatcoach.nl The Expat Coach hanteert een opzegtermijn van een week. Bij een voortijdige beëindiging bent u het volledige lesgeld verschuldigd. Bij een training van The Expat Coach verbind je je voor de hele trainingsduur. Bij inschrijving heb je 14 dagen bedenktijd. Wanneer The Expat Coach bij onvoorziene omstandigheden niet kan voldoen aan haar verplichting om haar training uit te voeren volgt automatische restitutie van het lesgeld binnen 14 dagen.
6. Klachtenregeling  
The Expat Coach doet er alles aan om fouten te voorkomen. Mocht je desondanks klachten hebben, meld deze aan info@theexpatcoach.nl t.a.v. Mohamed Ittidar. U krijgt binnen 5 werkdagen een schriftelijk bevestiging van ontvangst van de klacht. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen 4 weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. De klachtenprocedure is openbaar(website en trainingsinformatie). Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van zes maanden bewaard. De eventuele aansprakelijkheid van The Expat Coach is beperkt tot maximaal het door jou betaalde lesgeld. Mocht u niet tevreden zijn over de aangeboden oplossing, dan kunt u uw klacht bij onafhankelijke derde, de heer A. Mehraz a.mehraz@triaspedagogica.nl. Het oordeel van de genoemde beroepsprocedure is voor The Expat Coach bindend; eventuele consequenties worden door The Expat Coach binnen 14 dagen afgehandeld.
7. De Wet Bescherming Persoonsgegevens  
In het kader van de WBP geven we je te kennen dat alle door jou verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van deelnemers, het toesturen van materialen, het uitvoeren van begeleiding en het toesturen van informatie over onze trainingen of daaraan gerelateerde informatie. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming zal The Expat Coach jouw gegevens niet aan derden verstrekken. Je beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van je gegevens. The Expat Coach houdt zich aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën. Alle informatie die door deelnemers verstrekt wordt is vertrouwelijk voor The Expat Coach, haar medewerkers en de docenten/trainers.
8. Wijziging voorwaarden 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de inschrijfvoorwaarden door The Expat Coach worden gewijzigd. Wijzigingen worden ten minste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van The expat Coach.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de inschrijfvoorwaarden door The Expat Coach worden gewijzigd. Wijzigingen worden ten minste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van The expat Coach.
9. Eigendomsrecht/copyright  
Het eigendomsrecht van al het trainingsmateriaal berust bij The Expat Coach. Dit geldt ook voor eigen publicaties van The Expat Coach (copyright).
10. Geheimhouding  
Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt versterkt, is vertrouwelijk voor The Expat Coach, haar medewerkers en trainers. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfssituatie, werkprocessen, klantengroepen en strategieën
Scroll naar boven